ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6 Δεκεμβρίου 2013
 

Πανελλήνιος διαγωνισμός αστρονομίας για μαθητές και από την Πάτρα

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013, 15:39
18os_diagonismos12

Σε εξέλιξη είναι η πρώτη φάση του πανελλήνιου διαγωνισμού αστρονομίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, που θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου και διεξάγεται διαδικτυακά. 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να συμμετάσχουν σε αυτή την πρώτη φάση καθώς χωρίς τη συμμετοχή τους θα έχουν μειονέκτημα στην επόμενη γραπτή φάση του διαγωνισμού.

Η προκήρυξη του 19ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας & Διαστημικής 2014, είναι η εξής:

«Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον19ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής για το σχολικό έτος 2013 –2014 ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην ε-πιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυ-μαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευσητης ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται τόσο στα ΛΥΚΕΙΑ όσο και στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ της χώρας, με διαφορε-τικά θέματα. Οι φάσεις θα είναι τρεις για τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ και τέσσερις για τα ΛΥΚΕΙΑ. Ας σημει-ωθεί, όμως, ότι στις τέσσερεις φάσεις του Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνταικαι στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής.

1η ΦΑΣΗ: Στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, δηλ. της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήμα-τος, που διοργανώνει το Μαθητικό Διαγωνισμό:http://www.astronomos.grσυγχρόνως με την αποστολή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα Γυμνάσια καιΛύκεια της χώρας μας, δημοσιεύεται μία σειρά ερωτήσεων και ασκήσεων, τόσο για τα Λύκεια, όσοκαι για τα Γυμνάσια, τις οποίες μπορεί να «κατεβάσει» όποιος μαθητής Λυκείου ή Γυμνασίου επι-θυμεί να λάβει μέρος στο Μαθητικό Διαγωνισμό

Η 1η φάση με το όνομα «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα ξεκινήσει την:Δευτέρα, 2α Δεκεμβρίου 2013και θα διαρκέσει μέχρι και τηνΔευτέρα, 16η Δεκεμβρίου 2013.

Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις, απαντούν στις ερωτήσεις και τις στέλνουν ηλεκτρονικά(με e – mail) μαζί με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο), στη διεύθυνση:[email protected]

Όσοι μαθητές δεν μπορούν να στείλουν τις απαντήσεις ηλεκτρονικά, είναι δυνατό να τις στεί-λουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού383 33 ΒΟΛΟΣ

2 Απαντήσεις στέλνονται μόνο μια φορά, και δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις. Οιαπαντήσεις διορθώνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Άριστα (4 μονά-δες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρη συμμετοχή στην 1η φάση θα θεωρηθεί αν το e – mail σταλεί στην παρα-πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 24:00 της 16ης Δεκεμβρίου 2013 (ζητήστε από το πρό-γραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε, να σας δοθεί από τον παραλήπτη επίδο-ση παραλαβής του e – mail) ή ο φάκελος με τις απαντήσεις έχει σφραγίδα ταχυδρομείου την16η/12/2013.

2η ΦΑΣΗ: Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας συνεχίζεται με την δεύτερη φάση σε όλατα Λύκεια και τα Γυμνάσια της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Λυκείου καιΓυμνασίου, ανεξάρτητα εάν συμμετείχαν ή όχι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού (για την βαθμο-λογία βλέπε κατωτέρω).

Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και διορθώνονται από την Επιτροπή τουΔιαγωνισμού.Η δεύτερη φάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το:Σάββατο, 25η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9 π.μ.Στο διαγωνισμό «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» μπορούν να λάβουν μέρος, όλοι οι μαθητές των τριών τάξε-ων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, μεδιαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 3 ώρες.

Δηλώσεις συμμετοχής στο διαγω-νισμό μπορούν να υποβάλλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους διευθυντές των Γυμνασίων καιτων Λυκείων τους μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2014.Ο διαγωνισμός «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής καθη-γητών, που θα ορίσει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητέςτης οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο διαγωνισμό.

Οι Διευθυντές Δ.Ε. πρέπει να στείλουν, στην διοργανώτρια Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστή-ματος μέσω e – mail (υπόψη κ. Ζαχείλα: [email protected]) το σχετικό έγγραφο, στο οποίο να ση-μειώνουν το σχολείο, στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e – mail, το τηλέφωνο και τοfax του ίδιου αυτού σχολείου.

Τα θέματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση: http://www.astronomos.gr στις 8:45 π.μ., το Σάββατο, 25η Ιανουαρίου 2014. Θα βρί-σκονται στην ειδική ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και θα απαιτείται απλά ένα κλικ στον συγκεκρι-μένο σύνδεσμο για να αρχίσει αυτόματα το κατέβασμα στον Η/Υ.

Τα θέματα θα περιέχονται σε αρ-χείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader εγκατεστημένου στονΗ/Υ).

Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος τουΗ/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επι-κοινωνήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Μαυρομμάτη Κων/νο (τηλ.2421046253 ή 2421051061) για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax.

Μετά το τέλος της 3ωρης εξέτασης, τα γραπτά τοποθετούνται σε φάκελο, χωριστά των μαθητώνΛυκείου και χωριστά του Γυμνασίου, σφραγίζονται με την σχολική σφραγίδα και αποστέλλονται,με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού της Εταιρείας (ΓεωργίουΚαρτάλη 72 – Ροζού, 38333 ΒΟΛΟΣ), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άριστα (20 μονάδες) παίρνει όποιος απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και έλυσε όλες τιςασκήσεις.

Το συνολικό «Άριστα» και των δύο ανωτέρω φάσεων είναι το 24.Οι περίπου 30 πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου 12 πρώτοι μαθητές Γυμνασίου, που θαπροκύψουν από το άθροισμα της βαθμολογίας τους στην 1η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» και στην 2η φάση«ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 3η φάση του διαγωνισμού.

Τα ονόματά τουςθα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astronomos.gr).

3η ΦΑΣΗ: Η 3η φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί στοΒόλο, στο Αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γ. Καρτάλη 72– Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) το:Σάββατο, 1η Μαρτίου 2014 και ώρα 5 μ.μ.με την απόλυτη ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής του Διαγωνισμού της Εταιρείας, η οποία και θαφιλοξενήσει τους μαθητές το βράδυ.

Εκείνοι που θα πετύχουν και στην 3η φάση του διαγωνισμού θα αποτελούν τους νικητές του 19ουΠανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2014 και θα κληθούν να πα-ραλάβουν, τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείωντους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομι-κών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας, το Σάββατο, 4η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 8 μ.μ.

4η ΦΑΣΗ: Η τέταρτη φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» θα πραγματο-ποιηθεί το:Σαββατοκύριακο, 5 – 6 Απριλίου 2014Η φάση αυτή αφορά όσα παιδιά επιθυμούν να στελεχώσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρο-νομίας και Αστροφυσικής. Η φετινή 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής θα διεξα-χθεί στη πόλη Σουτσάβα της Ρουμανίας.

Στην φάση αυτή θα κληθούν οι 10 πρώτοι μαθητές Λυκείου της 3ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ». Οιμαθητές θα συγκεντρωθούν στον Βόλο και θα φιλοξενηθούν με έξοδα της Εταιρείας και του Πανε-πιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές θα εξεταστούν σε τρία μέρη: (α) Στο Θεωρη-τικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν 7 προβλήματα μικρής ανάπτυξης και 1 πρόβλημαμεγάλης ανάπτυξης, (β) στην Ανάλυση Δεδομένων, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε 1 με-γάλο πρόβλημα, στο οποίο θα έχουν δοθεί αστρονομικά δεδομένα και (γ) στο Πρακτικό Μέρος,που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις, που θα αφο-ρούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Η κατάταξη των μαθητώνθα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα τρία αυτά μέρη.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Οι πέντε (5) μαθητές του Λυκείου, που θα έλθουν πρώτοι (δηλ. από τον 1ο έως τον 5ο) στην4η Φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 ετών (την 30η/6/2014) και ανεξάρτητααπό φύλο, θα στελεχώσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικήςκαι θα μεταβούν στην πόλη Σουτσάβα της Ρουμανίας από 1 έως 10 Αυγούστου 2014, για ναλάβουν μέρος στην 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής.

Σε περίπτω-ση κωλύματος ενός (ή περισσότερων) εκ των πέντε, τη θέση του θα την πάρει ο αμέσως ε-πόμενος στη σειρά κατάταξης από την 4η Φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ».Η συμμετοχή των 5 μαθητών στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση της Ολυμπιακής Ο-μάδας είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Η εκπαίδευση θα γίνει από τη Δευτέρα 7ηΙουλίου 2014 έως την Παρασκευή 18η Ιουλίου 2014 στον Βόλο με έξοδα φιλοξενίας τουΠανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδιωτών χορηγών. Εάν κάποιος απουσιάσει από την εκπαί-δευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από τηνΟμάδα.

2. Ο πρώτος μαθητής και η πρώτη μαθήτρια της 3ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», ηλικίας 16 έως 18ετών, θα μεταβούν για 7 ημέρες, στα τέλη Ιουλίου 2014, στις εγκαταστάσεις της NASA στοHuntsville της πολιτείας Alabama των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα μετά-σχουν, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πληρώνοντας τα σχετικά δίδακτρα. Αν ο πρώτος μα-θητής ή η πρώτη μαθήτρια έχει επιτύχει σε προηγούμενο διαγωνισμό να έρθει πρώτος ήπρώτη και άρα να έχει κερδίσει το ταξίδι στην NASA, θα αντικαθίσταται από τον αμέσωςεπόμενο της κατάταξης της 3ης φάσης (που δεν θα έχει κερδίσει σε προηγούμενο διαγωνι-4σμό). Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσότερων μαθητών στην πρώτη θέση ή αντίστοιχαμαθητριών, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των μαθητών ή αντιπροσώπων τους.

3. Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι

1.- Για τους μαθητές Λυκείου: 300 € για τον πρώτονικητή, αθλοθετημένο από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), 200 € για τοδεύτερο και 150 € για τον τρίτο.

2.- Για τους μαθητές του Γυμνασίου: 200 € για τον πρώτο,150 € για το δεύτερο, 100 € για τον τρίτο.

Ακόμη, όλοι οι ανωτέρω επιτυχόντες μαθητές καιμαθήτριες θα λάβουν ως δώρα διάφορα αστρονομικά και επιστημονικά βιβλία, DVD, CDκαι θα εγγραφούν για ένα έτος, δωρεάν, συνδρομητές του αστρονομικού περιοδικού «ΟΥ-ΡΑΝΟΣ», που εδώ και πάνω από 20 χρόνια εκδίδει ανελλιπώς η Εταιρεία μας.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι ενδεικτικά αυτή που περιλαμβάνεται στο εξής βιβλία:

Για το Γυμνάσιο (κατά σειρά σημαντικότητας):1. Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου, χωρίς τα κεφάλαια, που απαιτούν γνώσεις μαθηματικώνκαι φυσικής του Λυκείου.2. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής» 1ο τεύχος,«Το ηλιακό μας σύστημα», Βόλος, 2011, 2ο τεύχος, «Αστέρες, Γαλαξίες, Σύμπαν, ΟυράνιαΣφαίρα, Τηλεσκόπια», Βόλος, 2012 και 3ο τεύχος, «Διαστημική και Νέες αστρονομικές θεω-ρίες και ανακαλύψεις», Βόλος 2013, εκδόσεις της Εταιρείας μας.3. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Λεξικό Αστρονομίας», έκδοση της Εταιρείας μας, 2006.4. «Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Αστρονομίας», τόμος 1ος έκδοση της Εταιρείας μας,2006.

Για το Λύκειο (κατά σειρά σημαντικότητας):1. Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου.2. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής» 1ο τεύ-χος, «Το ηλιακό μας σύστημα», Βόλος, 2011, 2ο τεύχος, «Αστέρες, Γαλαξίες, Σύμπαν, Ουρά-νια Σφαίρα, Τηλεσκόπια», Βόλος, 2012 και 3ο τεύχος, «Διαστημική και Νέες αστρονομικέςθεωρίες και ανακαλύψεις», Βόλος 2013, εκδόσεις της Εταιρείας μας.3. «Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Αστρονομίας», τόμος 2ος, έκδοση της Εταιρείας μας,2012.4. Αυγολούπη Σταύρου – Σειραδάκη Ι.: «Παρατηρησιακή Αστρονομία», εκδόσεις ΠλανητάριοΘεσσαλονίκη, 2010.

Οι μαθητές και οι καθηγητές, που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με το διαγω-νισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση:Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος,Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού38333 ΒΟΛΟΣ2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): [email protected][email protected] Τηλέφωνα: 2421046253 & 6973026260 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός – πρόεδρος Εταιρείας Α-στρονομίας & Διαστήματος. 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας – γραμματέας Ε-ταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος. 2421028860 & 6978834548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος φυσικών – αντιπρόεδρος-της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.54. FAX: 2421051061, Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός, πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας & Δια-στήματος.5.- Διαδίκτυο: www.astronomos.gr»